คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ด้านการวิจัย

15/9/2565 10:50:45น. 494
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ด้านการวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการสนับสนุนผลิตผลงานวิจัย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ด้านการวิจัย ในวันที่ 9-11 กันยายน 2565  ณ โรงแรม Grand Vistar จังหวัดเชียงราย  ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายหลักการและขั้นตอน การจัดการความรู้ วิธีการและกระบวนการแลกเปลี่ยน การบรรยายเรื่อง การสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน  กิจกรรมวิเคราะห์แผนที่ทิศทางการวิจัย (Research Mapping) การสนทนากลุ่มประเด็นการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร  คณาจารย์นักวิจัย และคณะกรรมการจัดการความรู้ จำนวน 14 คน ทั้งนี้ ผลการดำเนินกิจกรรมนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางและวางเป้าหมายของงานวิจัยและการบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
15/9/2565 10:50:45น. 494
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน