มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

15/9/2565 15:43:24น. 516
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
                        มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของคณาจารย์ประจำ ในเรื่องตำแหน่งทางวิชาการถือเป็นการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพสำหรับคณาจารย์ ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดคุณภาพทางวิชาการของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ความรู้ ความสามารถด้านการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่มีปริมาณและคุณภาพที่แสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล นับเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นเลิศทางวิชาการ ครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ ตลอดจนผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับนานาชาติ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
            วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายสมทบ เหล็กสิงห์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เข้าร่วมจำนวน ๒๐๐ คน พร้อมรับฟังบรรยายโดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในหัวข้อ ทิศทางและนโยบายการพัฒนาขับเคลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยากรอีก ๒ ท่าน คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ประธานคณะกรรมการการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายในหัวข้อ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยาบรรยายใน หัวข้อ ประเด็นสำคัญในการทำวิจัยและตีพิมพ์ รวมไปถึง การจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ การเตรียมผลงานและข้อพึงระวังในการเสนอผลงานทางวิชาการ ของทั้ง ๓ กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ วิทยากรจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย
            ทั้งนี้ โครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จัดขึ้นโดย กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ทราบถึงข้อพึงระวังในการเสนอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และทราบข้อพึงระวังในการเสนอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในอนาคต

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
15/9/2565 15:43:24น. 516
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

#โครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ # มหาวิทยาลัยพะเยา #กองการเจ้าหน้าที่
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน