บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

16/9/2565 14:37:21น. 218
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรสายวิชาการคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการเปิดโครงการ และกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ โดย นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

           โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในหัวข้อ ทิศทางและนโยบายการพัฒนาขับเคลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา การบรรยายในหัวข้อ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ประธานคณะกรรมการการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายในหัวข้อ ประเด็นสำคัญในการทำวิจัยและตีพิมพ์ อีกทั้งยังมีการจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ การเตรียมผลงานและข้อพึงระวังในการเสนอผลงานทางวิชาการ ของทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ วิทยากรจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
16/9/2565 14:37:21น. 218
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน