คณะศิลปศาสตร์ คว้า 2 รางวัลจากกิจกรรมการประกวดพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022

23/9/2565 16:23:34น. 374
คณะศิลปศาสตร์ คว้า 2 รางวัลจากกิจกรรมการประกวดพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022

     เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี เข้าร่วมกิจกรรม Pitching การประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ณ เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้พื้นที่การเรียนรู้ รวมถึงดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประกวดดังกล่าวฯ มีพื้นที่การเรียนรู้ เข้าร่วมประกวดกว่า 12 พื้นที่ และแบ่งรางวัลออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย (1.) ระดับ Platinum (2.) ระดับ Gold (3.) ระดับ Silver และ (4.) ระดับ Bronze โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล 2 รายการ รายละเอียดมีดังนี้
1. รางวัลระดับ Platinum จากพื้นที่การเรียนรูู้ภาษาอังกฤษของศูนย์การเรียนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม)

   โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์

                                   ผศ.ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์

                                   Mr. Albert Lisec อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 

2. รางวัลระดับ Silver จากโครงการครูต้นแบบการใช้นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการ

    ศึกษาของนักเรียนชาติพันธุ์ Prototype Teachers of English Instructional Innovation for Minimizing Educational

    Inequality of Ethnic Students

    โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ดารินทร อินทับทิม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์


ข้อมูล: กองบริหารงานวิจัย

ภาพ: นายกิตติพนธ์เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / ขอขอบคุณภาพจาก คุณสุทธิพงศ์ อำไพ กองบริหารงานวิจัย

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/
   

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์เจริญกุศล / ขอขอบคุณภาพจาก คุณสุทธิพงศ์ อำไพ   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
23/9/2565 16:23:34น. 374
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน