สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านจีนวิทยา ครั้งที่ 1

23/9/2565 16:30:39น. 458
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านจีนวิทยา ครั้งที่ 1

     เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2565 คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านจีนวิทยา ครั้งที่ 1 หัวข้อ ความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-จีน ในวิถีใหม่” เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในโอกาสครบรอบ 8 ปี การก่อตั้งสำนักวิชาจีนวิทยา ณ ห้องประชุมประดู่แดง อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ คณบดีสำนักจีนวิทยา กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเปิดงาน และ Ms. Feng Junying ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบดังกล่าวฯ


        การประชุมวิชาการระดับชาติด้านจีนวิทยา ครั้งที่ 1 มีกิจกรรมอาทิ (1.) การแสดงจากนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา (2.) การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางและนโยบายความร่วมมือไทย-จีน” โดย รศ.ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน (3.) การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “จีนศึกษาในยุคสมัยของเรา” โดย รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (4.) การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการเรียนการสอนภาษาจีน” โดย ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) สพฐ. (5.) การเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการเรียนการสอนภาษาจีน” โดย ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ ดร.กรวรรณ พรหมแย้ม และ ผศ.ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล และยังมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานโดยคณาจารย์ผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้คณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


1. การศึกษาคำฮิตภาษาจีนในโลกออนไลน์จากแอปพลิเคชั่นโต่วอิน

    โดย (1.) คุณภาวินี ปวงคำ (2.) ผศ.ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล (3.) Mr. Wang Zhiguo

          (4.) อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร และ (5.) อาจารย์วราภรณ์ ใจประนพ


2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของคำศัพท์ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมไทย-จีน

    โดย (1.) คุณสตรีรัตน์ พรหมวงค์ และ (2.) ดร.จินตนา ศรีเงิน


3. การวิเคราะห์หนังสือเรียนรายวิชาภาษาจีน ความสุขภาษาจีน เล่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน

    ราชประชานุเคราะห์ 15 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

    โดย (1.) อาจารย์ศศิธร นุริตมนต์ และ (2.) คุณวิกานดา ปินไชย


4. การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนที่มีคำว่า kǒu กับสำนวนไทยที่มีคำว่า ปาก

    โดย (1.) คุณอิสิธร ภิรมย์แก้ว และ (2.) ดร.สุนทรี ศรีวันทนียกุล


5. การศึกษาวิเคราะห์คำอวยพรวันเกิดภาษาจีน

    โดย (1.) อาจารย์ภัทรพงศ์ พื้นงาม (2.) Mr. Huang Sheng De และ (3.) คุณสุทธิโชค กาญจนวัฒนาข้อมูล: ดร.จินตนา ศรีเงิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ / เพจ MFU TODAY

ภาพ: ขอขอบคุณภาพจาก MFU TODAY / และภาพบางส่วนจากคณาจารย์ผู้เข้าร่วมการประชุม

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/  

facebooktwitterline


ภาพ :   ขอขอบคุณภาพจาก MFU TODAY / และภาพบางส่วนจากคณาจารย์ผู้เข้าร่วมการประชุม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.จินตนา ศรีเงิน / เพจ MFU TODAY / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
23/9/2565 16:30:39น. 458
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านจีนวิทยา ครั้งที่ 1

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน