โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนจังหวัดพะเยา (หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2)

24/9/2565 12:23:12น. 330
Design Thinking

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน จังหวัดพะเยา (หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2) โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ


จากนั้นเป็นกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน โดย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และอาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม คณะนิติศาสตร์


รวมทั้งทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบให้กับชุมชน และเพื่อสร้างนวัตกรชุมชนที่สามารถสร้างต้นแบบนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการทางด้านเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) จังหวัดพะเยา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา (บ้านรักขนม) จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้องประชุม Waterside ชั้น 2 โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
24/9/2565 12:23:12น. 330
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน