วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

26/9/2565 15:44:20น. 387
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
    วันที่ 24 กันยายน 2565 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน) กิจกรรมครั้งที่ 23 ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องภูกามยาว 1 (PKY 1) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และบุคลากรงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน เข้าถึงบริบทของชุมชน การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง สามารถนำวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมนิสิตสู่การเป็นครูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายในโครงการได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ “Best Practice” ผลการปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ของนิสิตชั้นปีที่ 3


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
26/9/2565 15:44:20น. 387
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน