คณะ ICT จัดโครงการ ICT Open House ประจำปี 2565 เปิดเวทีให้นิสิตนำเสนอ เผยแพร่ผลงานโครงงานด้านดิจิทัล

18/10/2565 16:30:33น. 632
ICT Open House 2022
          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ ICT Open House ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสนำเสนอ เผยแพร่ผลงานโครงงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย กับสถานประกอบการ โดยมีเป้าประสงค์ร่วมกัน คือ การร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานิสิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยในปีนี้ มีนิสิตส่งผลงานเข้าประกวด จำนวนทั้งหมด 49 โครงงาน แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ Graphic Design, Internet of Things, Mobile Application, Web Application, การประมวลผลข้อมูล, สื่อการเรียนรู้ และ Multimedia and Game และ Work-integrated Learning ซึ่งมีโครงงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 23 โครงงาน มาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เพื่อคัดเลือกรางวัล Popular Vote และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดวิชาการ กับนิสิตต่างสาขาวิชา อาจารย์ สถานประกอบการ และผู้เข้าร่วมโครงการ สนับสนุนการต่อยอดผลงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณค่า เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นตัวอย่างให้แก่นิสิตรุ่นถัดไป นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสการได้งานทำทันทีหลังสำเร็จการศึกษา ผ่านการทำความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมโครงการกับสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล
          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ภายในกิจกรรมมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจากบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน 15 แห่ง เข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัล และร่วมรับชมนิทรรศการผลงานของนิสิตที่ได้นำเสนอในโครงการดังกล่าว


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิสิตช่วยปฏิบัติงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
18/10/2565 16:30:33น. 632
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน