สาขา SE คณะ ICT จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต (SE Project Days 2022) หัวข้อ Work-integrated Learning พัฒนาแนวคิดและต่อยอดผลงานของนิสิต

19/10/2565 13:54:47น. 313
SE Project Days 2022
              เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต (SE Project Days 2022) ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ สำหรับนิสิตปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวิษ แสนโภชน์ ประธานหลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ภายในกิจกรรมมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมโครงการและได้รับเกียรติจากบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน 15 แห่ง เข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัล และร่วมรับชมนิทรรศการผลงานของนิสิตที่ได้นำเสนอในโครงการดังกล่าว
              โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการและนิสิตได้มีโอกาสนำเสนอเผยแพร่ผลงานโครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย กับสถานประกอบการ โดยมีเป้าประสงค์ร่วมกัน คือ การร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานิสิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการ และสถานประกอบการ สนับสนุนการต่อยอดผลงานของนิสิต เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณค่า เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นตัวอย่างให้แก่นิสิตรุ่นถัดไป โดยในปีนี้ มีนิสิตส่งผลงานเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 26 โครงงาน ในหัวข้อ Work-integrated Learning มีโครงงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 4 โครงงาน


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิสิตช่วยปฏิบัติงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
19/10/2565 13:54:47น. 313
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขา SE คณะ ICT จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต (SE Project Days 2022) หัวข้อ Work-integrated Learning พัฒนาแนวคิดและต่อยอดผลงานของนิสิต

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP #SE_ICT #บัณฑิตพันธ์ใหม่ #วิศวกรรมซอฟต์แวร์
#sdg4 #sdg5 #sdg8 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน