คณะ ICT จัดอบรมหลักสูตร Data Science” ในรูปแบบออนไลน์ ยกระดับทักษะ (up-skills) ทบทวนทักษะ (re-skills) และพัฒนาทักษะใหม่ (new-skills)

25/10/2565 11:13:05น. 327
อบรมหลักสูตร Data Science
             เมื่อวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “การจัดอบรมหลักสูตร Data Science” ภายใต้โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน (Basics) ด้าน Data Science ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อยกระดับทักษะ (up-skills) ทบทวนทักษะ (re-skills) และพัฒนาทักษะใหม่ (new-skills) ด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยการจัดทำโครงการเชิงปฏิบัติ (workshop-based projects) เพื่อให้ความรู้ทางด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยแนวคิดวิทยาการข้อมูล และเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีการตัดสินใจสมัยใหม่ได้อย่างถูกต้อง
             โดยมีดร.นภา ราชตา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเท พ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดโครงการนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน ด้าน Data Science และ Data Engineering และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์เลขาธิการสมาคม CITT และคณบดี IT มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้อีกด้วย
             ภายในโครงการมีวิทยากรให้ความรู้ 2 ท่าน คือ ดร.เสถียร หันตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Introduction to Colab, Foundation of Python Programming, Data Visualization, Data Preparation และ Machine Learning (Model Development and Model Evaluation) โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวนกว่า 80 คน     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวรินทร ซอกหอม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
25/10/2565 11:13:05น. 327
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT จัดอบรมหลักสูตร Data Science” ในรูปแบบออนไลน์ ยกระดับทักษะ (up-skills) ทบทวนทักษะ (re-skills) และพัฒนาทักษะใหม่ (new-skills)

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #บริการวิชาการICT_UP #อบรมหลักสูตรDataScience #ICT_UP #พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล
#sdg4 #sdg5 #sdg9 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน