นิสิตสาขา CS และ สาขา DSA ทีม “Confusion matrix” ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากผลงาน “แอปพลิเคชันจัดตารางขึ้นเวรพยาบาล”

25/10/2565 11:17:37น. 543
แอปพลิเคชันจัดตารางขึ้นเวรพยาบาล
              เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ณ UP space สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ภายในกิจกรรมการคัดเลือกทีมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีทีมผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 7 ทีม เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ซึ่งนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ ทีม “Confusion matrix” ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในทีมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 75,000 บาท จากผลงาน “แอปพลิเคชันจัดตารางขึ้นเวรพยาบาล”
              โดยมีดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
25/10/2565 11:17:37น. 543
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน