อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ

4/11/2565 8:32:05น. 336
แนะแนวสัญจร 66

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 นำทีมโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบครูแนะแนวทั่วประเทศ


ช่วงแรก เป็นการบรรยายเรื่อง “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากลอย่างยั่งยืน” โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้กล่าวถึงการบริหารงานยุทธศาสตร์ 5 ด้าน
การเตรียมคน และเสริมสร้างศักยภาพให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน บริการวิชาการ และสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของไทย และบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน


จากนั้น เป็นกิจกรรม “Inside UP มีอะไร DD ที่ ม.พะเยา” (ช่วงที่ 1) โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย (ผู้ช่วยอธิการบดี) และอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์) โดยในช่วงท้าย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ได้กล่าวถึง UP Academy หลักสูตร Pre-Degree ให้นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา สามารถลงทะเบียนเรียนก่อนได้ และสามารถเลือกรับเกรดหรือไม่รับ เพื่อแสดงในใบแสดงผลการศึกษา
และ “Inside UP มีอะไร DD ที่ ม.พะเยา” (ช่วงที่ 2) คณบดีจากคณะ/วิทยาลัย ทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ/วิทยาลัย ใน Concept “แตกต่าง โดดเด่น ภูมิใจ”


บรรยายเรื่อง “แนวทางการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2566” โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ 
ช่วงสุดท้าย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบโล่เกษียณอายุราชการให้กับครูแนะแนวที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 3 ท่าน


ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยครูแนะแนว จากจังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร ชัยนาท ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อ่างทอง และอุทัยธานี จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจ โอเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พลพิทักษ์ อินต๊สอน   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
4/11/2565 8:32:05น. 336
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ

#แนะแนวสัญจร 66
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน