พิธีเปิด การแสดงดนตรี Symphony Orchestra ดุริยศิลป์ถิ่นพยาว “ไหว้สาพญางำเมือง” การแสดงดนตรีผสมผสาน มีอัตลักษณ์และบอกเล่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฯ

28/11/2565 12:14:33น. 358
Symphony Orchestra ดุริยศิลป์ถิ่นพยาว “ไหว้สาพญางำเมือง”
                  ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมพิธีเปิด การแสดงดนตรี Symphony Orchestra ดุริยศิลป์ถิ่นพยาว “ไหว้สาพญางำเมือง” พร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาจังหวัดพะเยาด้วยการบูรณาการ การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมดนตรีศิลปการแสดงร่วมสมัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมเมืองพะเยา
                  โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวถึงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดพะเยา ตามแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น(Area Based University) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า มาเป็นองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาเพิ่มมูลค่าด้วยการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด“มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน” กิจกรรมการแสดงดนตรี Symphony Orchestra ดุริยศิลป์ถิ่นพยาว : ไหว้สาพญางำเมือง ภายใต้โครงการวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน สื่อสารการบูรณาการศิลปะวัฒนธรรมแก่สังคมด้วยการแสดงดนตรีผสมผสานที่มีอัตลักษณ์และบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองพะเยา เกิดนวัตกรรมดนตรีพื้นเมืองและศิลปะการแสดงร่วมสมัย ก้าวไกลสู่สากล


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   น.ส.ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
ข้อมูล/ข่าว :    น.ส.ฐานนันท์นาฎ หาญเลิส / ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
28/11/2565 12:14:33น. 358
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


พิธีเปิด การแสดงดนตรี Symphony Orchestra ดุริยศิลป์ถิ่นพยาว “ไหว้สาพญางำเมือง” การแสดงดนตรีผสมผสาน มีอัตลักษณ์และบอกเล่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฯ

#Symphony Orchestra ดุริยศิลป์ถิ่นพยาว “ไหว้สาพญางำเมือง” #ศิลปวัฒนธรรม
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน