คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมประเมิน "โครงการลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอรี่ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน"

29/11/2565 22:53:03น. 232
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมประเมิน "โครงการลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอรี่ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน"
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมประเมิน "โครงการลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอรี่ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน" ภายใต้นโยบาย "โครงการ 1 ชุมชน 1 นวัตกรรม" ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างการเรียนรู้ และขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรม ตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งสร้างรายได้แก่ชุมชน ณ ตำบลผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม) และ ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต) อาจารย์และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้ง อสม. นักเรียน และประชาชนในชุมชนตำบลผาช้างน้อย ได้ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างประโยชน์ ส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อรักษาสุขภาพเบื้องต้น รวมทั้งนำไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชากรของพื้นที่ในอนาคต
ในการนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็นประธานในการสรุป และประเมินผลการดำเนินงาน "โครงการลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอรี่ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน" ภายใต้นโยบาย "โครงการ 1 ชุมชน 1 นวัตกรรม" เพื่อนำผลการดำเนินงานไปพัฒนา ต่อยอด ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
และ นายชิติพัทธ์ มาฟู (ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า) ได้กล่าวขอบคุณ จากการที่มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนา การสร้างองค์ความรู้ สู่นวัตกรรมชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตสู่การจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน


Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมประเมิน "โครงการลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอรี่ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน"

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #โครงการลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอรี่ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน #โครงการ 1 ชุมชน 1 นวัตกรรม #University Of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG4 #SDG17 #SDG3
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน