อาจารย์คณะ ICT เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วย Power BI ให้กับบุคลากรภายนอกที่สนใจยกระดับองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

30/11/2565 11:22:19น. 900
วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วย Power BI
          เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง ICT 1104/1 ดร.รัตนาวดี พานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยดร.นภา ราชตา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วย Power BI ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) พร้อมทั้งเป็นการปรับบริบทของถาบันอุดมศึกษาให้สามารถรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
          ภายในการอบรมจะเป็นการอบรมเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ พร้อมทั้งการใช้โปรแกรม Power BI เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล และการประยุกต์ใช้โปรแกรม Power BI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม และซักถามข้อสงสัยในการอบรมครั้งนี้


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
30/11/2565 11:22:19น. 900
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน