คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2565

6/12/2565 13:39:25น. 450
คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2565

       เมื่อวันที่ 21-22 และ 24 พฤศจิกายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน ได้ดำเนินโครงการ นิทานจินตนาการจากชุมชน: การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) โดยได้ติดตามความก้าวหน้าในกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพป. พะเยา เขต 2 ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแฮะ อ.เชียงคำ โรงเรียนบ้านน้ำมิน อ.เชียงคำ โรงเรียนบ้านปางถ้ำ อ.เชียงคำ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.เชียงคำ และ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) อ.ปง ซึ่งในต้นปีงบประมาณ 2565 คณะศิลปศาสตร์ ได้เชิญคณาจารย์และตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนดังกล่าวฯ เข้าร่วมพัฒนานิทานเพื่อสนับสนุนการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ครั้งนี้จึงเป็นการติดตามความคืบหน้าและประเมินความสำเร็จของกิจกรรมครั้งแรก โดยได้มีการเข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดการเรียนการสอนด้วยนิทานที่แต่ละโรงเรียนได้จัดทำขึ้น รวมถึงทำการทดสอบ Pretest – Posttest และสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน รวมถึงประสิทธิภาพในการใช้นิทานจินตนาการจากชุมชนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

   

       โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียนโดยใช้นิทานจินตนาการจากเรื่องราวในชุมชนของผู้เรียน และการใช้เครือข่ายครูต้นแบบ (Prototype Teacher Network) รวมถึงเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และการวิจัยของครู ผ่านสื่อดังกล่าวฯ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทีมบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย คุณโสภิดา สุทธนะ คุณชุติมา ปัญญาวงศ์ และ คุณสถาพร เทพอุดม ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานและสนับสนุนการจัดโครงการฯ ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์


ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ภาพ: นายสถาพร เทพอุดม นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/

   

facebooktwitterline


ภาพ :   นายสถาพร เทพอุดม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสถาพร เทพอุดม / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
6/12/2565 13:39:25น. 450
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2565

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน