สาขา GIS คณะ ICT จัดการประชุมวิชาการ “นิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15”

6/12/2565 16:04:18น. 557
นิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
             เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ “นิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15” (THE 15TH THAI STUDENTS SYMPOSIUM ON GEOGRAPHY AND GEO-INFORMATICS (15th TSG)) ขึ้น ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในช่วงครบรอบ 20 ปี ของสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถของนิสิตนักศึกษาในด้านวิชาการและสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศระหว่างนิสิต นักศึกษา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และเป็นเวทีในการการแลกเปลี่ยนความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศระหว่างนิสิตและนักศึกษา ในการร่วมนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 500 คน มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 15 สถาบัน และมีนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม จำนวน 98 ผลงาน แบ่งออกเป็น การนำเสนอภาคบรรยาย (ORAL PRESENTATION) 52 ผลงาน การนำเสนอแบบโปสเตอร์ 46 ผลงาน และมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Protect Geospatial Data with Blockchain Technology” โดยคุณประสงค์ ปทีปเพิ่มพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท I-BITZ COMPANY LIMITED


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายพัชรพล อินต๊ะฐา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
6/12/2565 16:04:18น. 557
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน