คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ “ทักษะการคิดสร้างสรรค์” พัฒนานิสิตให้มีทักษะด้าน Soft Skills อย่างสมดุล

6/2/2566 16:57:41น. 809
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
              เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ “ทักษะการคิดสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft skill เพื่อพัฒนานิสิตให้มีทักษะด้าน Soft Skills อย่างสมดุล เพื่อพัฒนานิสิตให้มีแนวคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อพัฒนานิสิตได้รับการพัฒนาความรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
              โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากคุณวินัย ยี่เพ็ญ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ภายในกิจกรรมมีการทำ Workshop ละลายพฤติกรรม เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หน่วยคุณภาพนิสิตคณะ ICT   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
6/2/2566 16:57:41น. 809
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน