คณะ ICT จัดอบรม "การออกแบบกราฟิกด้วย Canva" เพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลของบุคลากรสายสนับสนุน

23/2/2566 16:02:17น. 592
การออกแบบกราฟิกด้วย Canva
              เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง Smart Training room ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุน เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การออกแบบกราฟิกด้วย Canva" เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลของบุคลากรสายสนับสนุน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุน โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และกล่าวเปิดการจัดอบรมฯ
               ซึ่งมีบุคลากรภายในคณะที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกมาเป็นวิทยากร คือ นายวินทร ซอกหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ ตำแหน่ง ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ภายในการอบรมมีการทำ workshopให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ออกแบบกราฟิกด้วยตนเอง พร้อมทั้งมีการให้ข้อเสนอแนะในการจัดวางรูปแบบและเทคนิคการออกแบบต่าง ๆ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมจำนวน 18 คน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
23/2/2566 16:02:17น. 592
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน