วิทยาลัยการศึกษา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

29/5/2566 9:44:59น. 307
วิทยาลัยการศึกษา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารและการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
     วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี นางสาวปวันรัตน์ วังมา หัวหน้างานวิชาการ นางศศิธร เทพรังสาร หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา นางยลดา อินเปรี้ยว หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นายเอกพล โพธิจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาววราภรณ์ สังวาล และนายธนพล เชื้อเมืองพาน นักวิชาการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารและการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันต์ พานิชเจริญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและปฏิบัติการสอน ร่วมให้การต้อนรับ โครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การทวนสอบ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนางานตามกระบวนการ EdPEx ต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
29/5/2566 9:44:59น. 307
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน