คณะ ICT จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร BMI Challenge สร้างความตระหนักการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายให้มีความแข็งแรงของบุคลากร

14/6/2566 15:05:57น. 536
ICT BMI Challenge
          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง ICT1318 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) Project : Good Health Well – Being : BMI Challenge ในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม 2566 - กันยายน 2566 โดยมีดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี กล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีค่าดัชนีมวลกาย BMI อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ และสร้างความตระหนักการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายให้มีความแข็งแรงของบุคลากรในองค์กร
          ซึ่งมีวิทยากรจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คือ อาจารย์ กภ.เอกราช วงศ์ษายะ และ กภ.จักรพันธ์ ฮ่องลึก เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพบุคลากร กรอกข้อมูล ส่วนสูง น้ำหนัก เพื่อตรวจวัดค่า BMI พร้อมทั้งสอนเทคนิคการออกกำลังกาย และสอนการใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายให้ปลอดภัยและสามารถลดน้ำหนักและเพิ่มน้ำหนักให้สุขภาพแข็งแรง


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
14/6/2566 15:05:57น. 536
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน