คณะ ICT จัดอบรมหลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ สำหรับอุตสาหกรรม Metaverse เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในการสำรวจเส้นทางเดินป่า มหาวิทยาลัยพะเยา

20/6/2566 15:05:01น. 685
Metaverse
          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตรการทำโมเดล 3 มิติ สำหรับอุตสาหกรรม Metaverse ภายใต้โครงการ “การใช้เมตาเวิร์สเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในการสำรวจเส้นทางเดินป่า มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566 และในระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ICT 1202 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอาจารย์เกียรติกุล สุขสมสถาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเป็นหัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี กล่าวต้อนรับวิทยากร นิสิตที่เข้าร่วมอบรม และเปิดการอบรมฯ เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติภายในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านโมเดล 3 มิติในการสำรวจเส้นทางเดินป่า
         ซึ่งมีคุณพลวัติ ดีจันกอง ตำแหน่ง CEO บริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด, คุณวิธวิช สร้อยนาคสกุล ตำแหน่ง Senior 3D Developer บริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด และคุณนพรุจ เฟื่องทอง ตำแหน่ง 3D Artist บริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “การปั้นโมเดล 3 มิติ, การทำพื้นผิว (Texture) และ การใช้ Campfire” โดยให้นิสิตที่เข้าร่วมอบรมทำ workshop และสร้างชิ้นงานของตนเอง     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
20/6/2566 15:05:01น. 685
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน