คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสาขา GIS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การสำรวจและทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น”

22/6/2566 13:20:39น. 438
สำรวจและทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับ
            เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง Smart Training room ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การสำรวจและทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น” (Introduction to UAV mapping and GIS to supporting local government organization administration) ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่จากอากาศยานไร้คนขับ หลักการพื้นฐานของการรังวัดด้วยภาพ (Photogrammetry) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความถูกต้องทางตำแหน่งและการประเมินความถูกต้องของข้อมูลแผนที่ภาพ การรังวัดสำรวจและการสกัดสารสนเทศจากข้อมูลแผนที่ภาพเพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้าง การสำรวจสิ่งแวดล้อมและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลภายในหน่วยงานรวมถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
             โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรมและกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งมี ดร. สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรังวัดสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV), การรังวัดด้วยภาพเบื้องต้น (Introduction to Photogrammetry), การวางแผน การบังคับควบคุมอากาศยานไร้คนขับและการประมวลผลข้อมูลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ นอกจากนี้ยังมีการอบรมภาคปฏิบัติให้ผู้เข้าร่วมอรมได้ทำ Workshop ร่วมกัน ทั้งการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to GIS), การสร้างฐานข้อมูลและการทำให้เป็นมาตรฐานของข้อมูลด้วยโปรแกรมแบบเปิดเผยรหัส (Free/Open Source Software - FOSS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
22/6/2566 13:20:39น. 438
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน