คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชาเจียวกู่หลาน

9/8/2566 10:28:11น. 386
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าระยะ 6 เดือนโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชาเจียวกู่หลาน ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าระยะ 6 เดือนโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชาเจียวกู่หลาน ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (หัวหน้าโครงการ) และบุคลากร เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าว 

ในการนี้ได้รับการต้อนรับจากพื้นที่ โดย พ.ต.ต.ศักดิ์ สบบง นายตำรวจนิเทศฯ ด.ต.นฤดล ดำริเลิศวรกุล ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเบ็ตตี้ดู และครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเบ็ตตี้ดู ในการร่วมมือพัฒนาเครือข่ายผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและช่องทางจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้สู่นวัตกรชุมชนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินโครงการ เพื่อการยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรชาเจียวกู่หลานให้มีคุณภาพ โดยประกอบด้วย ขั้นทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ การควบคุมคุณภาพของสมุนไพรในการทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช จากการตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของเจียวกู่หลานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานข้อกำหนด ที่ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติพื้นที่สูงแท้ 100 % นอกจากนั้นยังร่วมนำเสนอความก้าวหน้าการออกแบบผลิตภัณฑ์จากศูนย์ออกแบบนวัตกรรม UP INNOVATION DESIGN CENTER อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชาเจียวกู่หลานเพื่อสุขภาพและนำไปสู่การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมทั้งสามารถขยายผลในการสร้างสัญลักษณ์ความสำเร็จ (Signature Product) ในเชิงพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรท้องถิ่นเพื่อสุขภาพในอนาคตให้มีความยั่งยืนต่อไป
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
9/8/2566 10:28:11น. 386
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน