หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.พะเยา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย

17/8/2566 16:29:33น. 5191
มหาวิทยาลัยพะเยา
        หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เรื่อง "หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย” ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง Active Learning (CE07102) ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนิสิต นักวิจัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับหลักการทั่วไป เกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และประเด็นต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยา มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้วิจัยด้านต่าง ๆ


        โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยในหัวข้อ “ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยในบุคคล/กลุ่มอ่อนแอหรือเปราะบาง


        รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์ : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ จากชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (Fercit) บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยในหัวข้อ กระบวนการขอความยินยอม การประเมินคุณประโยชน์ต่อความเสี่ยง และการปกป้องความเป็นส่วนตัวและรักษาความเป็นส่วนตัว


        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สันติประสิทธิ์กุล : กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยในหัวข้อ เกณฑ์ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์


        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาภรณ์ ศิวะศิลป์ประศาสน์ กรรมการและเลขานุการ : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยในหัวข้อ หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิจัย (ก่อนและหลังได้รับอนุมัติให้ทำงานวิจัย และผลประโยชน์ทับซ้อน)


        รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ : ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยในหัวข้อ การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และแนวทางจริยธรรมสากลและแนวทางจริยธรรมในประเทศไทย


และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ : ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยในหัวข้อ วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา นิสิต นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 98 ท่าน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนภัทร นวลศรี   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
17/8/2566 16:29:33น. 5191
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน