คณะ ICT ร่วมอบรมหลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 7

28/8/2566 16:00:13น. 274
การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธ์ศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนางโกลัญญา ตายะ หัวหน้าสำนักงานคณะ และนางสาวมยุเรศ แสงสว่าง นักประชาสัมพันธ์
    ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติงานดังกล่าว จัดขึ้นโดยสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาบสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น และเพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานในการทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดยมีทีมวิทยากรในการอบรม ดังนี้ นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ บุคลากรชำนาญการพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปขมท. และว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ นักวิชาการแผนและสารสนเทศชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         โดยวันแรกของการอบรมเป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญในการประเมินผล จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับผู้ประเมินตำแหน่งสูงขึ้น รวมไปถึงลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ จากนั้นในวันที่ 2 เป็นการฝึกปฏิบัติ โดยมี Work shop ให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการประเมินเพื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และวิพากษ์ผลการประเมินผลงาน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
28/8/2566 16:00:13น. 274
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน