คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์นำทีมคว้ารางวัล ในกิจกรรม Pitching การประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ ประจำปี 2566 (Learning Space 2023)

7/9/2566 11:02:35น. 309
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
       วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ทองแดง รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทร สุขสราญจิต ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยคณะทำงานทีมธรรมนูญนิสิต และประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์รักษ์โลก ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม Pitching การประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ 2566 (Learning Space 2023) ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา       กิจกรรมการประกวดฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นกิจกรรมที่สอดรับยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ที่เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญ (Super KPI) ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย และมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 15 พื้นที่ ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 2 พื้นที่ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์รักษ์โลก : พื้นที่ดำเนินการ ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลระดับ Silver นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ทองแดง รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน ร่วมกับ คุณทนงศักดิ์ เจริญพรธนวัฒน์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจผ้าพิมพ์รักษ์โลก และ ทีมธรรมนูญนิสิต : พื้นที่ดำเนินการคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทร สุขสราญจิต ผู้ช่วยคณบดี และตัวแทนนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย คุณอรรถพล เถรแก้ว, คุณจิรภิญญา จีปน, คุณณฐิตา ดาศรี และคุณเจนจิรา จินะการ
      รางวัลพื้นที่การเรียนรู้ที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับข้างต้น ถือเป็นแรงบันดาลใจที่มีค่ายิ่งสำหรับคณะทำงานภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม และทีมธรรมนูญนิสิต ในการทุ่มเท มุ่งมั่น และตั้งใจ ที่จะนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ภายใต้ร่มของศาสตร์ด้านรัฐและสังคมของคณะฯ ไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ให้สมกับการได้รับรางวัลพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภัทรธิญา จินดาคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
7/9/2566 11:02:35น. 309
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน