คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญ “การสร้างค่านิยมเพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

13/9/2566 12:15:32น. 209
      คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญ “การสร้างค่านิยมเพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 5 กันยายน 2566
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญ “การสร้างค่านิยมเพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” และผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 กรมควบคุมโรค โดยนายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดคำนิยามของการสร้างค่านิยมเพื่อลดการดื่ม และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการติดตามประเมินผลการสร้างค่านิยมต่อการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการนี้ ยังมีการพิจารณา (ร่าง) แบบสอบถามการสร้างค่านิยมเพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพิจารณาแนวทางการติดตามประเมินผลการสร้างค่านิยมเพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565–2570) ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
โดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
13/9/2566 12:15:32น. 209
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน