คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากร สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

14/9/2566 9:57:06น. 227
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากร สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากร สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากร สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตวัยเรียน วันรุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นแนวโน้มปัญหาสุขภาพจิต ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อให้อาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
14/9/2566 9:57:06น. 227
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน