กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนากำลังคนของประเทศ (หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (หลักสูตรต้นแบบ)) รุ่นที่ 3

16/9/2566 13:44:42น. 6484
มหาวิทยาลัยพะเยา
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนากำลังคนของประเทศ (หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (หลักสูตรต้นแบบ)) รุ่นที่ 3 ดำเนินกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ดำเนินกิจกรรมโครงการโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม คณะนิติศาสตร์ รวมทั้งทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกิจกรรมในสัปดาห์นี้เป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการนำเสนอ Prototype โดยมี นายวีรภัทธ์ สินธุวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้และวิธีการนำเสนอ Prototype ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบให้กับชุมชน และสร้างนวัตกรชุมชนที่สามารถสร้างต้นแบบนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ กลุ่มผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มองค์กรเครือข่ายในการขับเคลื่อนสังคม ชุมชน และกลุ่ม YEC จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุม Waterside ชั้น 2 โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
16/9/2566 13:44:42น. 6484
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน