ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนาการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

18/9/2566 15:49:59น. 245
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์,

     วันที่ 18 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหาร เข้าพบบุคลากรหลักสูตรชีวเคมี เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของบุคลากร จากการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งโครงการผู้บริหารพบบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเพื่อให้ผู้บริหารได้สื่อสารผลของการบริหารงาน และการให้คำแนะนำในการทำงานด้านต่างๆ ให้กับบุลากรภายในคณะฯ

     โดยคณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรชีวเคมี ได้สะท้อนปัญหาในการทำงานด้านต่างๆ ทั้งจำนวนของการรับนิสิตเข้าศึกษา ปัญหาด้านการเงินงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในหลักสูตร และความไม่เพียงพอของบุคลากรสายสนับสนุน อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในเดือนมกราคม 2568 อีกด้วย

     ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะนำเสียงสะท้อนของบุคลากร มาใช้ประกอบการกำหนดนโยบายการทำงาน และการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยึดมั่นในธรรมาภิบาลต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวิทยา สุนสะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวิทยา สุนสะดี   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
18/9/2566 15:49:59น. 245
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน