คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุภาพร ขำจันทร์ และ ผศ.อรุณรัตรน์ ศรีทะวงษ์ ที่ได้รับรางวัล ในโครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

20/9/2566 11:38:13น. 342
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุภาพร ขำจันทร์ และ ผศ.อรุณรัตรน์ ศรีทะวงษ์ ที่ได้รับรางวัล ในโครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPILI Open House)

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก นำทีมผู้บริหาร อาจารย์ประจำคณะฯ เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPILI Open House) 2566 ณ อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ทั้งนี้ คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์ รองคณะบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ได้รับ

  • รางวัลชมเชย Super KPIs 1.1.5 โครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เรื่อง “ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายต่อการพัฒนาความเข้าใจและทักษะของนิสิตสู่การให้บริการและถ่ายโอนความรู้ทางเทคนิคการแพทย์แก่ชุมชน”
  • รางวัลชมเชย Super KPIs 1.1.4 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เรื่อง “เทคนิคการแพทย์ส่งต่อความรู้ผ่านแกนำอาสาสมัครสุขภาพสู่ชุมชน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและพัฒนารายได้ ได้รับ

  • รางวัล Super KPIs 1.1.4 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนิสิตกายภาพบำบัด”