วิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPILI Open House) 2566

20/9/2566 18:35:22น. 257
วิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  (UPILI Open House) 2566
      วันที่ 19 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้างานวิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPILI Open House) 2566 ณ อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โครงการฯในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านชุมชน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต
       ทั้งนี้ วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่เข้าร่วมและได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่
      1. รางวัลชมเชย Super KPIs 1.1.3 โครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน “นวัตกรรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศของงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานบันผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา” โดย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต และดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา
    2. Super KPIs 1.1.3 โครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมความฉลาดการแก้ไขปัญหา สำหรับนิสิตวิชาชีพครู และSuper KPIs 1.1.5 โครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะนวัตกรรม ตามแนวทางการเรียนรู้สตีมศึกษาเพื่อสร้างทักษะชุมชนสำหรับนิสิตวิชาชีพครู โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
20/9/2566 18:35:22น. 257
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน