Asian Dietitian’s Day วันนักกำหนดอาหารเอเชีย กิจกรรมดีๆ ที่ไม่ได้มีแค่อาหาร

22/9/2566 9:55:26น. 200
Asian Dietitian’s Day, หลักสูตรโภชนาการ, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม วันนักกำหนดอาหารเอเชีย (Asian Dietitian’s Day 2023) ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้จากในห้องเรียนมาปฎิบัติจริง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

     วันนักกำหนดอาหารเอเชีย (Asian Dietitian’s Day) เกิดขึ้นโดยสมาพันธ์สมาคมนักกำหนดอาหารเอเชีย (AFDA: Asian Federation of Dietetic Associations) ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลี ไต้หวัน ปากีสถาน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง อินเดีย ออสเตรเลีย และประเทศไทย ทางสมาพันธ์สมาคมนักกำหนดอาหารเอเชีย ได้กำหนดให้วันที่ 19 กันยายน ของทุกปี เป็นวัน Asian Dietitian’s Day หรือวันนักกำหนดอาหารเอเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกำหนดอาหารได้นำเสนอนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน เผยแพร่กิจกรรม ด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร และทางสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย หนึ่งในสมาชิกสมาพันธ์สมาคมนักกำหนดอาหารเอเชีย ได้เห็นความสำคัญของวันดังกล่าว จึงสนับสนุนให้หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านนักกำหนดอาหาร ได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่บทบาทนักกำหนดอาหาร ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

     ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเสวนาวิชาการ เรื่องโภชนาการกับผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มพลังงานและโปรตีน การสาธิตการทำอาหาร ไอศกรีมและเอนเนอร์จีบาร์ (Energy Bar) อาหารว่างสำหรับเพิ่มพลังงานและโปรตีน การประเมินองค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่อง BIA และการให้คำแนะนำปรึกษาด้านโภชนาการ การบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายเป็นรายบุคคล การจัดแสดงอาหารแลกเปลี่ยน การอ่านฉลากโภชนาการ การออกร้านจำหน่ายอาหาร และการแสดงของนิสิตหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร โดยมี นิสิต บุคลากรทั้งภายในและภายนอกให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

     หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์โภชนาการ โภชนบำบัด และการกำหนดอาหารให้มีมาตรฐาน เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาสาขาการกำหนดอาหารนั้น จึงได้มีการตอบสนองในการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของนักกำหนดอาหารให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนผู้ที่สนใจ ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของนักกำหนดอาหาร และนวัตกรรมด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยา สุนสะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ปัณณทัต สุทธิรักษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
22/9/2566 9:55:26น. 200
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน