คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรม “BMI Challenge Show & Share 2023”

22/9/2566 10:51:41น. 223
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรม “BMI Challenge Show & Share 2023”
วันที่ 20 กันยายน 2566

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรม “BMI Challenge Show & Share 2023” เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงวัยจึงเป็นที่มาของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการผลักดันใหญ่ทุกส่วนงาน เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนกลไกในการสร้างสุขภาวะที่ดีของบุคลากร ที่ขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน SDG ที่ 3 Good Health and Well-Being โดยให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสุขภาพที่ดี หรือโครงการ BMI Challenge โดยมีเป้าหมายใหญ่บุคลากร มีค่าดัชนีมวลกายพัฒนาเข้าสู่ระดับที่สมส่วน โครงการนี้มีส่วนงาน ให้ความสนใจเข้าร่วม กิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 33 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 1,800 คน

ภายในงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมกิจกรรม “BMI Challenge Show & Share 2023 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

ในโอกาสนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลในประเภทหน่วยงาน ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทรางวัลส่วนงานที่มีร้อยละของบุคลากรที่มีการปรับค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) เข้าสู่ระดับสมส่วนสูงสุด
2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทรางวัลส่วนงานที่มีร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม)
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทรางวัลส่วนงานที่มีร้อยละของบุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) สมส่วนมากที่สุด
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
22/9/2566 10:51:41น. 223
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน