โครงการ R2R Show UP 2023

22/9/2566 11:26:06น. 1019
R2R Show UP 2023
วันที่ 21 กันยายน 2566

กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัด โครงการ R2R Show UP 2023 การประกวดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย เข้ารับฟังการนำเสนอและพิจารณาผลการประกวดผลงานวิจัยฯ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้
💡#กลุ่มนวัตกรรม ผู้เข้านำเสนอฯ จำนวน 19 เรื่อง
คณะกรรมการฯ ประกอบไปด้วย
1. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช
4. นายพลรบ สวัสดี
📊#กลุ่มทั่วไป ผู้เข้านำเสนอฯ จำนวน 9 เรื่อง
คณะกรรมการฯ ประกอบไปด้วย
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ
5. นายสมทบ เหล็กสิงห์
ทั้งนี้ผลการประกวดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบไปด้วย
💡#กลุ่มนวัตกรรม
🥇รางวัลชนะเลิศ -นายรณชัย ทิพย์มณฑา
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 -นายณัฐวุฒิ ดาวทอง
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 -นายพิชัย ไชยกุล
🏅รางวัลชมเชย 5 รางวัล ประกอบไปด้วย
-นางรุ่งทิพย์ กันทะวงค์
-นายอิทธิฤทธิ์ มูลเมือง
-นายวิศรุต คลังนุ่ม
-นายธิตินนท์ มณีธรรม
-นายปวิช ไชยบาล
📊#กลุ่มทั่วไป
🥇รางวัลชนะเลิศ -นางสาววาสนา เมืองวงค์
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 -นายนันทวัฒน์ เมืองช้าง
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 -นางสาวสุธาสินี หินแก้ว
🏅รางวัลชมเชย 2 รางวัล ประกอบไปด้วย
-นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก
-นางสาววิจิตรา สุขมี

We ❤️ UP
U = Unity
P = Professional


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจงรักไทย เปลวทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวพราวตา ศรีวิชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   phrawta.sr@up.ac.th   
22/9/2566 11:26:06น. 1019
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน