ส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร

22/9/2566 14:28:32น. 252
จริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาเขตเชียงราย ได้จัดการประชุมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์ สุจริต จริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากรทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ รวมถึงบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม ทั้งนี้มีบุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายเข้าร่วมจำนวน 11 คน ณ อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย

ในการนี้ รศ.ดร. ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย กล่าวถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม พร้อมทั้งอธิบายและยกตัวอย่างแนวทางที่ควรทำและต้องหลีกเลี่ยงตามประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเน้นให้คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม

นอกจากนี้ นางวิชิดา รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้อธิบายถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การลา ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา เช่น จริยธรรมของบุคลากรสายสนับสนุน ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม และบทลงโทษทางวินัย ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์

ทั้งนี้ บุคลากรทั้งหมดของวิทยาเขตเชียงรายได้รับทราบและเข้าใจถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม ข้อควรทำและไม่ควรทำและจะได้ยึดถือแนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงานต่อไป อีกด้วย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
22/9/2566 14:28:32น. 252
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน