กองแผนงานได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต

26/9/2566 12:51:11น. 187
กองแผนงานได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต
วันที่ 26 กันยายน 2566 กองแผนงานนำโดย นายฤทธิชัย มณีทิพย์ (หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์) และ นายศุภชัย จันตะอุตม์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ e-Budget และการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับบุคลากรกองกิจการนิสิตจำนวน 20 ราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธภาพ มีความรู้ความเข้าใจด้านงบประมาณการจัดทำโครงการ/กิจกรรม และด้านการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น ในวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 - 14.00 น. ณ ห้อง Smart Training Room ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิเชษฐ ปัญญา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
26/9/2566 12:51:11น. 187
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน