คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและบริการวิชาการ รายได้คณะ ประจำปี 2566

26/9/2566 17:35:52น. 818
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิร ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและบริการวิชาการ รายได้คณะ ประจำปี 2566 โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 30 กันยายน 2566

โดยในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา ได้มีนักวิจัยภายในคณะร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย รายได้คณะ ทั้งหมด 7 โครงการ ดังนี้

1. โครงการวิจัยเรื่อง การสื่อสารกิจกรรมซอมบี้เวอร์ชวลรันผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบและการตลาดเชิงเนื้อหา : ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ เป็นหัวหน้าโครงการ

2. โครงการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบของงบกระแสเงินสดกับการพยากรณ์การเติบโตของธุรกิจ : ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร เป็นหัวหน้าโครงการ

3. โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกลงทุนตราสารทางการเงินของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย : ผศ.ดร.สิทธิชัย ลีวิวัฒน์วงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ

4. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการบริหารการเงินของธุรกิจโฮมสเตย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงก่อนและหลังการเปิดประเทศอันเนื่องมาจากสถาณการณ์โควิด-19 : ดร.วัลลพ ล้อมตะคุ เป็นหัวหน้าโครงการ

5. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการมีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย : ดร.วัลลพ ล้อมตะคุ เป็นหัวหน้าโครงการ

6. โครงการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของโครงสร้างเงินทุนและการเติบโตของยอดขายที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรและมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ดร.อัศวเทพ  อากาศวิภาต เป็นหัวหน้าโครงการ

7. โครงการวิจัยเรื่อง สมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ปลานิลและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์จากปลานิล : กรณีศึกษาตลาดผู้บริโภคในจังหวัดพะเยา : ดร.กิตติศักดิ์  ศรีไพโรจน์ เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการบริการวิชาการ จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

โครงการบริการวิชาการเรื่อง การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารและเครื่องดื่ม : ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการบริการวิชาการเรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างคอนเทนต์ง่าย ๆ  สร้างได้ด้วยตัวเอง" : อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการบริการวิชาการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการตลาดดิจิทัล กลุ่มสินค้าหัตถกรรมจังหวัดพะเยา เพื่อเข้าสู่ตลาดโลก : อาจารย์กมลพงศ์  รัตนสงวนวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการบริการวิชาการเรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6 ในจังหวัดพะเยา : ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการบริการวิชาการเรื่อง พลังคอนเทนต์คิดอย่างไรให้โปรและปังเชียงใหม่ : ดร.พีรญา รัตนจันท์วงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการบริการวิชาการเรื่อง ศิลปะการจัดตกแต่งดอกไม้เพื่อสร้างอาชีพ : ดร.นิรมล  พรมนิล เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการบริการวิชาการเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของกลุ่มเยาวชนในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา : ดร.วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว เป็นหัวหน้าโครงการ

โดยได้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ ทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้

1. จำนวนสินค้าหรือบริการที่พัฒนาขึ้นมาใหม่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

2. จำนวนยอดขายหรือรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากผลประกอบการเดิม

3. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการบ่มเพาะ

4. จํานวนผู้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการประกอบอาชีพ

5. จํานวนสื่อหรือผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถชี้นําสังคม

เป็นที่เรียบร้อย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
26/9/2566 17:35:52น. 818
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน