กองอาคารสถานที่ ได้รับรางวัลชมเชย กลุ่มสายสนับสนุน ในการประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

27/9/2566 10:39:58น. 310
กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาUPWECAN
          วันที่ 26 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานมอบรางวัลสำหรับคณะและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดโครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์เพื่อการพัฒนา เว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่สารสนเทศที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนสร้างความสนใจในการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ให้ Search engine สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้เทคนิคการทำ SEO (Search engine optimization) ทั้งในรูปแบบ on Page และแบบ off Page และเพื่อการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Digital University โดยการจัดอันดับของเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งการจัดประกวดในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสายวิชาการ และกลุ่มสายสนับสนุน โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
     กลุ่มสายวิชาการ
               รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์
               รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาเขตเชียงราย และคณะแพทยศาสตร์
     กลุ่มสายสนับสนุน
               รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองแผนงาน
               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กองกิจการนิสิต
               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กองกลาง
               รางวัลชมเชย ได้แก่ กองอาคารสถานที่ และกองบริการการศึกษา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกลาง งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
27/9/2566 10:39:58น. 310
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน