หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์และประดับเข็มตราสัญลักษณ์

27/9/2566 16:35:27น. 185
     หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์และประดับเข็มตราสัญลักษณ์
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์และประดับเข็มตราสัญลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณาจารย์ นิสิต บุคลากร เข้าร่วมในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้นิสิตได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อไปในวิชาชีพ
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับพรีคลินิกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาและปฏิบัติในขั้นที่สูงขึ้นไป สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีมอบเสื้อกาวนี้เพื่อเป็นการเตือนใจให้นิสิตได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ตามมารวมถึงตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อผู้ป่วย ตลอดจนการยอมรับในพันธสัญญาการประกอบวิชาชีพประกอบด้วยการมีความรู้อย่างดี ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ประดุจเป็นญาติพี่น้องของตนเอง มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมในวิชาชีพ เห็นอกเห็นใจและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง ให้การรักษาด้วยความกระตือรือร้นเอาใจใส่ ตลอดจนเคารพในสิทธิ์ผู้ป่วยรวมทั้งเพื่อนร่วมวิชาชีพและเพื่อนร่วมงานทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ
facebooktwitterline


ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
27/9/2566 16:35:27น. 185
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน