สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนวิชาการกับอาจารย์แหล่งฝึกจากโรงพยาบาลชุมชน”

28/9/2566 10:54:32น. 183
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนวิชาการกับอาจารย์แหล่งฝึกจากโรงพยาบาลชุมชน”

          คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการฝึกงานนิสิตร่วมกับอาจารย์แหล่งฝึก กิจกรรมย่อยที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนวิชาการกับอาจารย์แหล่งฝึกจากโรงพยาบาลชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดศรีบังวัน ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์แหล่งฝึกจากโรงพยาบาลชุมชนเพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการออกฝึกปฏิบัติงานต่าง ๆ ในระดับชุมชนพร้อมกับรับฟังข้อแนะนำ หรืออุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในระดับชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของชุมชน และนอกจากนี้ยังเป็นการทบทวนความรู้ทางวิชาการให้แก่อาจารย์แหล่งฝึกจากโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้อาจารย์ประจำแหล่งฝึกสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพทั้งของตนเองและประชาชนในชุมชน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนนั้นสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

facebooktwitterline


ภาพ :   ดร.กรรณาภรณ์ อินทชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
28/9/2566 10:54:32น. 183
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน