วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชา 176883 ภูมิภาคศึกษา นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน

2/10/2566 11:57:29น. 217
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชา 176883 ภูมิภาคศึกษา นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
    เมื่อวันที่ 12-15 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา และดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี นำนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานด้านการบริหารสถานศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ในรายวิชา 176883 ภูมิภาคศึกษา ณ Xiangan Elementary School สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 เป็นการเปิดโลกทัศน์ในสังคมและวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน เสริมสร้างและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อการเรียนและการประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนในหน่วยงานของนิสิตให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
2/10/2566 11:57:29น. 217
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน