คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565

3/10/2566 10:13:00น. 300
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

      ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2566 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประเมินคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา ประธานโครงการฯ คุณกัญจน์ชญา กอกน้อย ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานฯ เลขานุการโครงการฯ ตลอดจนทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และตัวแทนผู้นำนิสิต เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์


      โครงการประเมินคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อให้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 และเพื่อให้คณะผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ รวมถึงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่าการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวันฉาย โพธิ์หอม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ประธานกรรมการ), รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (กรรมการ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สุขยิ่ง อาจารย์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (กรรมการ), ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ผู้สังเกตการณ์) และอาจารย์อธิคม บุญซื่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ผู้สังเกตการณ์) ในการประเมินครั้งนี้

       คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) จึงพร้อมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สู่ การเป็นคณะที่น่าอยู่ น่าเรียน น่าสนุก และมุ่งผลิตรัฐพัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ต่อไป

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
ข้อมูล/ข่าว :    เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
3/10/2566 10:13:00น. 300
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน