การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2562 13/8/2562 12:31:59น. 947

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา,ครั้งที่,6/2562
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาจารย์ผู้ควบคุมทีมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 "International Youth Robot Competition 2019 " ณ Daejeon Convention Center ประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ 1.นายคุณานนท์ เจริญดี 2.นายอภิเชษฐ์ คำสุวัตร์ 3.นายปรัชญา แสนศรี และ 4.อาจารย์ศริทธิ์ พร้อมเทพ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ได้เชิญศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง (คณบดีคณะแพทยศาสตร์) มานำเสนอแผนและผลการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และนางอังคณา ปานเทือก (ผู้ช่วยอธิการบดี) นำเสนอรายงานงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และแจ้งผลรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ภาพ :   นายอาทิตย์ การดื่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร   
เพิ่มข่าวโดย :   pruttapong.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/8/2562 12:31:59

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน