คณะ ICT จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมวด 6 สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

4/8/2564 15:00:05น. 1882
อบรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมวด 6
           เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะ ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมวด 6 แก่บุคลากรของคณะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อม อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมฯ ซึ่งมีคุณณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย หัวหน้างานธุรการ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินการหมวด ๖ การจัดซื้อและจัดจ้าง
            ทางด้านคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 เพื่อนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียวมาประยุกต์ใช้ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
4/8/2564 15:00:05น. 1882
Print Friendly and PDF

คณะ ICT จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมวด 6 สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน