มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวน บุคลากรและนิสิต ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ด้วยวัสดุธรรมชาติ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

12/11/2564 16:01:58น. 346
มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวน บุคลากรและนิสิต ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง  ด้วยวัสดุธรรมชาติ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวน บุคลากรและนิสิต ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

ด้วยวัสดุธรรมชาติ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนประชาชน ร่วมลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อมในโอกาสวันลอยกระทงที่จะมาถึง เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยแบบมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างขยะและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยการส่งเสริมให้ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เลือกใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ และลอยกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คณะผู้บริหาร โดย รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธรได้ให้ความสำคัญในการสร้างค่านิยมให้บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความเอาใจใส่ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างขยะ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตอบสนองนโยบาย UP Green มหาวิทยาลัยสีเขียว ในเทศกาลประเพณีลอยกระทงนี้ จึงเชิญชวนให้ลอยกระทงแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สืบสานประเพณี คงควบคู่ไปกับการรักษาแหล่งน้ำ แม่น้ำ ลำคลองและสิ่งแวดล้อม