กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมบุคลากร เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy เเละการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

10/3/2565 13:30:42น. 1311
No Gift Policy

        เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย นำโดย นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมประชุม โดยผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยได้แจ้งแก่บุคลากรทุกคนรับทราบแนวทางขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และเป้าหมายแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ


        

         ในการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และบุคลากรกองบริหารงานวิจัยทุกคน ได้ประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในทุกเทศกาล หรือโอกาสอื่นใด โดยให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด    เพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล สู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร


       ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ได้ชี้แจงแก่ที่ประชุมเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (UP ITA) พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินงานภายในหน่วยงาน โดยที่ประชุมมีมติ มอบหมายหัวหน้างานทุกงาน กำกับติดตามการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมิน ITA เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของกองบริหารงานวิจัยตามหลักโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน เช่น การปฏิบัติงาน การให้บริการ การสื่อสารและระบบสารสนเทศ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การป้องกันและต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง เป็นรูปธรรม


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์เเจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    วาสนา บุญทรง   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
10/3/2565 13:30:42น. 1311
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมบุคลากร เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy เเละการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

#No Gift Policy #กองบริหารงานวิจัย #มหาวิทยาลัยพะเยา #คุณธรรมเเละความโปรงใส
#sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน