มหาวิทยาลัยพะเยา สืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕

21/3/2565 10:03:08น. 826
มหาวิทยาลัยพะเยา สืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยพะเยา สืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง
จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕
               ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทองของจังหวัดพะเยา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยการยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม ผสมผสานกับวัฒนธรรมความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวพุทธที่เชื่อกันว่า การนำผ้าขึ้นถวายห่มคลุมรอบพระธาตุเจดีย์นั้น เสมือนได้น้อมถวายผ้าไตรแด่พระพุทธองค์ นับเป็นมงคลสูงสุดได้รับการหยิบยกขึ้นมาถือปฏิบัติอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา โดย วิทยาลัยการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ จังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ภาครัฐ และชุมชนรอบวัดพระธาตุจอมทองร่วมกันจัดขึ้น โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธี คณบดีวิทยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธ์ิ สลักคำ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “การสืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ถืออีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมุ่งหวังที่จะปลูกฝังค่านิยม สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ผสมผสานกับวัฒนธรรมความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวพุทธ และเป็นการสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ที่ดีงามของจังหวัดพะเยา สร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา ผ่านขบวนแห่เครื่องนมัสการพระธาตุที่บรรจงประดิษฐ์ด้วยความตั้งใจ และผ้าห่มพระธาตุที่งดงาม ซึ่งจะทำให้จังหวัดพะเยาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”
                การแห่ผ้าห่มพระธาตุจองทองในครั้งนี้ ได้มีการนำน้ำจากแม่น้ำสำคัญ ๕ แห่ง คือ "แม่น้ำปิง" จังหวัดเชียงใหม่ "แม่น้ำวัง" จังหวัดลำปาง "แม่น้ำยม" จังหวัดแพร่ "แม่น้ำน่าน" จังหวัดน่าน "แม่น้ำอิง" จังหวัดพะเยา และยังได้นำ "น้ำอ่างหลวง” จากแหล่งเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยพะเยา แหล่งน้ำสำคัญซึ่งใช้หล่อเลี้ยงนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มาทำน้ำสำหรับใช้สรงพระธาตุจอมทองเพื่อความเป็น สิริมงคล และความร่มเย็นของชีวิตมีเครื่องสักการะที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยมีแบบอย่างมาจากเครื่องสักการะแบบล้านนาโบราณซึ่งนิสิตใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนและในวันหยุดมาช่วยกันทำด้วยความสมัครสมาน สามัคคี และศรัทธาที่มีต่อพระธาตุจอมทอง โดยเมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีตักน้ำสรงพระธาตุจอมทองและพิธีอธิฐานจิตรวมน้ำสรงพระธาตุจอมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงษบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวคำอธิฐานขอนำน้ำจากอ่างหลวงไปประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุจอมทอง พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้ง ๓ คณะ ณ บริเวณอ่างหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา
               การที่คณะผู้จัดงานได้จัดโครการ "ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง" นับว่าเหมาะสมแก่กาลสมัยเพราะหากไม่การอนุรักษ์ รักษา วัฒนธรรมนี้อาจเลือนหายไปกับกาลเวลา ครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือร่วมใจกันช่วยอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรม ประเพณีที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่กับจังหวัดพะเยาสืบไปประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งนี้ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับภาวการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สามารถดำเนินการสืบสานประเพณีให้คงอยู่ โดยทางผู้ดำเนินโครงการได้จัดมาตรการเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง โดยยึดถือแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ปีนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
21/3/2565 10:03:08น. 826
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา สืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕

#ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง #วิทยาการศึกษา #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์
#sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน