คณะ ICT จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “เกณฑ์ภาระงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานสายวิชาการ ประจำปี 2565”

12/1/2566 16:41:48น. 485
ICT KM ปีงบประมาณ 2566
              เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “เกณฑ์ภาระงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานสายวิชาการ ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุม ร้าน Happy Garden ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
             โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี และคณะผู้บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการ เริ่มจากการนำเสนอแนวทางการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จากนั้นเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เกณฑ์ภาระงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ ประจำปี 2565” ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและประกันคุณภาพ ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานภายในคณะ แนวทางการประเมินการปฏิบัติงานและการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังกล่าวร่วมกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานภายในคณะ โดยมีบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
12/1/2566 16:41:48น. 485
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน